Het social media beleid

Dit is deel drie uit een reeks blogs over het gebruik van social media door werknemers. Deze keer bespreken we enkele aandachtspunten die belangrijk kunnen zijn bij het opstellen van een social media protocol binnen uw onderneming. Waar moet u zoal op letten bij het opstellen van een social media beleid en welke gevolgen heeft het beleid voor de onderneming?

In het eerste deel van deze reeks blogs stelden we dat er bij het gebruik van social media door een werknemer een botsing kan ontstaan tussen enerzijds het grondrecht van de werknemer om in vrijheid een mening te kunnen uiten en anderzijds de plicht van de werknemer om zich als goed werknemer te gedragen en zich te schikken naar instructies van de werkgever in de zin van artikel 7:611 BW. Om binnen een onderneming meer duidelijkheid te verschaffen over welke regels er bestaan omtrent het gebruik van het social media gebruik, kan de werkgever er voor kiezen een social media protocol op te stellen.

Binnen een protocol kan de onderneming richtlijnen stellen, die specifiek zijn toegespitst op het eigen bedrijf. Wat voor het ene bedrijf een toelaatbare uiting op social media is, kan voor het andere bedrijf als ontoelaatbaar worden geacht. Via het protocol wordt aan de werknemers helderheid gegeven hoe er binnen de organisatie met social media wordt omgegaan. Daarbij is het belangrijk dat de werknemers nadrukkelijk op het bestaan van het protocol worden gewezen.

 

Rechtspraak

Ook de rechter hecht belang aan het bestaan van een social media protocol, omdat er een waarschuwingssignaal vanuit gaat richting de werknemers.[1] Zo besliste de kantonrechter in een uitspraak van 31 maart 2015 dat, mede omdat bij de onderneming een social media protocol ontbrak, er geen dringende reden tot ontslag bestond van een werknemer die zich op onwelgevallige wijze had uitgelaten via een social media kanalen.[2] In een andere uitspraak ging de kantonrechter ook in op de vraag in hoeverre het bestaan van een social media beleid van invloed is op de toelaatbaarheid van een ontslag van een werkgever. [3] In deze uitspraak liet de kantonrechter doorschemeren dat een social media protocol een maatstaf kan zijn om online gedrag van werknemer aan te toetsen. In de specifieke kwestie ontbrak een social media beleid, waardoor de rechter de handelingen van de werknemer alleen kon toetsen aan de normen van goed werknemerschap.

 

Instemming nodig van de ondernemingsraad?

Het beleid kan zonder instemming van een individuele werknemer worden ingevoerd, het is namelijk een uiting die valt onder de instructiebevoegdheid van de werkgever. In sommige situaties is het nodig het social media beleid ter instemming voor te leggen aan de ondernemingsraad, dit op grond van artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden lid 1 sub k en l. Dit is het geval indien de onderneming in het social media protocol voorzieningen opneemt die gericht zijn op de controle en/of waarneming van het gedrag van werknemers. Dit zal vaak het geval zijn, omdat de onderneming zal willen nagaan of de werknemers het protocol daadwerkelijk naleven. In alle gevallen is het sowieso verstandig bij het opmaken van een protocol dit in samenwerking te doen met de ondernemingsraad, zo wordt er een groter draagvlak gecreëerd voor werknemers om zich aan de code te houden.

De werkgever dient een social media protocol op eigen wijze vorm te geven. Er zijn echter wel een aantal algemene aandachtpunten te noemen die voor elke werkgever van belang kunnen zijn bij het opstellen van het beleid. Allereerst kan de werkgever in het protocol een algemene regel geven over welke social media boodschappen hij wel of niet geoorloofd vind. Een algeheel verbod is niet toegestaan, maar de werkgever mag het social media gedrag van de werknemer wel begrenzen. Daarnaast kan de werkgever in het protocol opnemen welke informatie als vertrouwelijk moet worden bestempeld en daarom niet via social media kanalen mag worden gedeeld. Verder kan de werkgever een waarschuwing op nemen dat al het social media gedrag van de werknemer altijd in verband gebracht kan worden met de onderneming.

 

Conclusie

Een onderneming kan door het opstellen van een social media protocol aan haar werknemers duidelijkheid verschaffen over welk gedrag op social media gewenst is. Als in dat beleid voorzieningen zijn opgenomen die gericht zijn op het monitoren van het gedrag van de werknemer, is er instemming nodig van de ondernemingsraad. Ook de rechter houdt er bij een ontslagprocedure naar aanleiding van een ongewenste uiting op social media rekening mee of de onderneming in kwestie een social media beleid voert.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u dat wij een social media beleid voor u opstellen? Neem dan contact op met ons via info@bizz-solutions.nl of 010-3070461.

Dit blog is geschreven door Marko van Loon. Marko is in 2015 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn interesse ligt met name bij de rechtsgebieden bestuursrecht en het verbintenissenrecht. De werkzaamheden van Marko bestaan onder andere uit het opstellen van algemene voorwaarden, het behandelen van incassodossiers, het behandelen van aansprakelijkheidsstellingen en het uitwerken van juridische processtukken.

 

[1] Marjon Bosma, Social media en het (arbeids)recht, Belasting Magazine April 2012

[2] Rb Limburg 31 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2660

[3] Rb Limburg 28 april 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:3599